Zadzwoń

+48 91 85 23 923

+48 668 223 667

Przewozy
osób

Linia regularna

Szczecin Berlineks Berlin

Berlineks

Przewozy osób

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
1.2 Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie.
1.3 Sprzedaż biletów jest prowadzona w sieci agentów przewoźnik.
1.4 Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Przewoźnik firma wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób;
b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
c) Bagaż rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;
d) Bilet dokument upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
e) Cennik aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowych
f) REZERWACJA. PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW
g) ZWROT BILETU
h) CENNIK
i) REKLAMACJE

2. Przewoźnik

2.1 Przewoźnik jest zobowiązany do:
a) zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;
b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
c) zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy;
2.2 Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są

objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
2.3 Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani

wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.
2.4 W razie konieczności przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
2.5 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy

Pasażer:
a) nie przestrzega warunków umowy przewozu;
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
c) znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
d) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
f) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
2.6 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub która nie

jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
2.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera oraz zastrzega sobie prawo do powrotu takiej osoby – pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe.

3. Pasażer

3.1 Pasażer jest zobowiązany do:
a) posiadania ważnego biletu, dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
b) oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez przewoźnika w dniu wyjazdu
c) okazania przewoźnikowi ważnego biletu;
d) złożenia bagażu do luków bagażowych po wniesieniu opłaty za bagaż dodatkowy;
e) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
f) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
g) podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa, którego przewóz dotyczy;
3.2 O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować

samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
3.3 Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
3.4 Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
3.5 W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
3.6 W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź

opóźnień w odjeździe.
3.7 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe.

Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
3.8 Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

4. Bagaż

4.1 Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu
- jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach (55 wys. 25 szer. 80 dług.), przewożonego w luku bagażowym,
- jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,
4.2 Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4.3 Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowany, jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą.
4.4 Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego, przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg .
4.5 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
4.6 Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź

przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
4.7 O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo załoga pojazdu.
4.8 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem oraz za bagaż podręczny.
4.9 Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez pasażera trwałą przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem.
4.10 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
4.11 Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna – art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
4.12 Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.
4.13 Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod,

obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.
4.14 Przewóz zwierząt w pojeździ Po pierwsze-pies musi mieć kaganiec i być na smyczy. Aby swobodnie podróżować z psem właściciel musi mieć przy sobie dokumenty, które są dowodem na to, że pupil należy

do właściciela, jest zdrowy i zaszczepiony. W podróż zabierajmy, więc zawsze aktualną książeczkę zdrowia psa. W przypadku wyjazdu za granicę wymagany jest również paszport.
4.15 Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez załogę po

5. Bilet

5.1 Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważny bilet.
a) w przypadku sprzedaży w biurze: „Bilet” lub „Umowa – zgłoszenie” zwane umownie w dalszej części niniejszego regulaminu Biletem.
b) w przypadku sprzedaży on-line na stronie: www.berlineks.com wydruk z „Potwierdzeniem rezerwacji” – zwany umownie w dalszej części niniejszego regulaminu Biletem.
5.2 Bilet jest wystawiony biurze przewoźnika lub u kierowcy autobusu.
5.3 Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją „Umownych warunków przewozu”.
5.4 Rodzaje biletów: a) bilet jednostronny – jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia;
b) bilet dwustronny zamknięty (datowany) – jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach.;
c) bilet dwustronny typu „open” – jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z tą jednak różnicą, że datę wyjazdu powrotnego określa posiadacz biletu w dowolnie przez siebie wybranym

terminie. Bilet „open” jest ważny przez okres 2 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, wpisanej do biletu. Termin podróży powrotnej winien być zgłoszony we wskazanym przez przewoźnika

miejscu lub telefonicznie. Rezerwacja na dany termin dokonywana będzie w miarę dostępnych miejsc w pojeździe.
5.5 Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:
- imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podroży,
- określenie miejsca docelowego podróży oraz datę i godzinę jej rozpoczęcia;
- nazwę przewoźnika – sprzedawcy,
- kwotę opłaconą za bilet,
- pieczątkę biura (agenta) w którym dokonano zakupu.
5.6 Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie.
5.7 Wszelkie zmiany na bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem biura dokonującego zmiany.
5.8 Bilet wystawiony według taryfy specjalnej lub promocyjnej powinien zawierać wyraźną informację: „PROMOCJA”.
5.9 Zmiany w bilecie.

a) wszelkie zmiany dotyczące biletu można dokonywać w miejscu jego wcześniejszego zakupu, u agentów przewoźnika, zagranicznych biurach współpracujących, zaś w

szczególnych przypadkach w Centralnej rezerwacji przewoźnika;
b) zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej w 4 dni robocze przed dniem wyjazdu;
c) nie można odstępować biletu innym osobom bez dokonania w druku biletu zmiany jego właściciela. Zmiany takiej może dokonać biuro sprzedaży po uzyskaniu zgody przewoźnika;
d) wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem sprzedawcy biletu, niedopełnienie przez pasażera tej formalności spowodować może utratę ważności biletu;
e) w dniu wyjazdu nie dokonuje się żadnych zmian w bilecie;
f) opłaty związane ze zmianami w biletach wyszczególnione są u agentów przewoźnika.
Jakiekolwiek zniszczenie biletu (zalanie, zgniecenie itp.) w stopniu uniemożliwiającym jego jednoznaczne odczytanie powoduje utratę jego ważności.

6. Rezerwacja, przedsprzedaż biletów

6.1 Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 1 miesiąc przed dniem planowanego wyjazdu.
6.2 W sieci sprzedaży przewoźnika nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletu.
6.3 Dokładne informacje na temat opłat oraz miejsc rezerwacji dla biletów typu „open” znajdują się w punktach sprzedaży biletów i kierowców pojazdów.

7. Zwrot biletu

7.1 Bilet może być zwrócony w punkcie sprzedaży pod warunkiem, że blankiet biletu nie jest uszkodzony i dołączono do niego paragon z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaży dokonano przy jej użyciu).
7.2 Rezygnacja z przejazdu, z potrąceniem 50% ceny biletu, może nastąpić w terminie do czterech dni przed datą wyjazdu. Przy rezygnacji późniejszej niż 4 dni potrącenie wynosi 60% ceny biletu. Wyjątek

stanowią grupy, dla których ustala się indywidualne zasady. Zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony.
7.3 W przypadku niewykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, przy zachowaniu zasad tak jak jak pkt. 7.2.
7.4 Zwrotowi nie podlegają należności za odcinki krótsze niż przejazd w jedna stronę oraz w przypadkach, kiedy podróżnego usunięto z pojazdu z jego winy.
7.5 Nie podlegają zwrotowi należności za:
a) bilet zniszczony w stopniu uniemożliwiającym identyfikacje biletu;
b) bilet zagubiony, skradziony;
c) bilet niewykorzystany, jeżeli rezygnacja z jego wykorzystania została zgłoszona w dniu odjazdu pojazdu, podobnie w przypadku rezygnacji z biletu w części dotyczącej niewykorzystanego przejazdu;
d) bilet niewykorzystany, po upływie terminu jego ważności;
7.6 Potrącenia z zapłaconej ceny biletu nie stosuje się, jeżeli Podróżny odstąpił od umowy przewozu z przyczyn występujących u Przewoźnika.

8. Cennik

8.1 Cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Bilety zakupione opłacane są w złotówkach lub w walucie euro, wg cenników dostępnych w punktach sprzedaży

oraz u kierowców pojazdów.

9. Reklamacje

9.1 Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie na adres przewoźnika, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem agenta, u którego został zakupiony

bilet.
9.2 Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych

okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik zastrzega

sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
9.3 Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach – jego następca prawny.
9.4 Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez

załogę w bilecie pasażera.
9.5 Bagaż nieodebrany przez pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Koszty przechowania bagażu ponosi Podróżny. Jeżeli

Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.
9.6 Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
9.7 W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 200,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości

przekraczającej 200,00 PLN powinien być ubezpieczony przez pasażera na jego koszt.

10. Postanowienia końcowe

10.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami);
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami)
10.2 Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem:
05-05-2003.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z rezerwacją miejsc. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest BERLINEKS K.Kacprzak R.Sulewski sp.j z siedzibą UL.Kolumba 88/89 Szczecin

Oferta

Wyjazdy indywidualne

Przewóz dzieci

Dla firm

Zarezerwuj

swój

przejazd

przy płatnościach online!